Cyfrowa Szkoła

  Cyfrowa Szkoła to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program jest realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. „Cyfrowa Szkoła” to pilotaż dla planowanego do realizacji wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program wpisuje się w kierunkowe założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Program opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.

  W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła bierze udział w pilotażowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła”. W ramach realizacji projektu, szkoła otrzymała sprzęt komputerowy i inne narzędzia multimedialne, które wykorzystywane są na zajęciach lekcyjnych.

33-102 Tarnów ul. Niedomicka 20. Dyrektor: Maria Barczyk.
Telefon: (014) 626-69-58. E-mail: sekretsp10@umt.tarnow.pl.